Forside | Ofte stillet spørgsmål | Nyheder | Kontakt | Betingelser | Betaling

English Below.

Ofte stillet spørgsmål.


Hvor gammel skal hvalpen være for at kunne deltage på hvalpe hold?
- Hunden kan deltage på vores hvalpe hold fra den er 8 uger gammel, hvis den har fået sin første vaccine fra opdrætter. 

Hvis min hund er i løbetid må den så komme med på trænings pladsen?

- Ja, du må godt tage din hund med på trænings pladsen selv om at den er i løbetid, dog vil vi rigtig gerne vide at vi skal tage nogle hensyn til hanhundene, så giv gerne besked inden du kommer til træning på tlf.: 2811 3259 eller på E-mail: rinashundeskole@gmail.com
Vær dog opmærksom på at hvis din hund er mut, når den er i løbetid, er det ikke sikkert den er oplagt til træning. Men giv os et kald, så kan vi vejlede dig, til den rigtig beslutning.


Må min søn eller datter på 5 - 10 år være med på trænings pladsen?
- Ja, du må godt tage dit barn med på trænings pladsen. Dog skal dit barn være klædt
godt på i forhold til vejret, for det er koldt i vinterhalvåret, så der kan 60 minutter være meget lang tid at stå stille. De skal også være klar på at de ikke må forstyrre de andre kursister og deres hunde. Men vi skal som instruktører gøre vores for at dit barn godt kan være med i nogle af øvelserne med jeres hund.


Hvor mange må vi være på trænings pladsen?
For at det for hunden ikke bliver for forstyrrende anbefaler vi at det er max 2 ad gangen.
Så hvis I er 4 i en familie, så kan I evt. skiftes til at komme på træningspladsen.


Hvor hurtigt kan jeg forvente at min hund bliver renlig?
Det at træne hunden i at blive renlige, kan uanset de forskellige trænings metoder tage kort eller meget lang tid.
Det handler ikke altid om måden der bliver trænet i forhold til hunden. 
Nogle hunde har bare nemmere ved at lære at komme ud og tisse og prutte, og det er på en måde mere naturligt for nogle hunde end andre.
Hvordan kan det så være at det kan tage fra 8 uger og op til næste 2 år (for enkelte hunde) Tjoo, det er million spørgsmålet. 
Men hvis man ved at hunden ikke er syg, eller har andre fysiske udfordringer, så handler det om konsekvent at hver gang man har:
Leget med hunden
Hunden har sovet
Hunden har spist
Så skal hunden ud.
Når hunden så sætter sig, så sig "DYGTIG" idet samme at hunden sætte sig. Undlad at give godbidder i denne form for træning.
Hvorfor skal hunden ikke have godbidder i "Potte træningen"? Fordi, du vil forstyrre hunden hvis du giver en godbid i starten at den sætter sig,
og hvis du giver den efter, kan du risikere at hunden ikke bliver ordentlig færdig, fordi der bliver noget forventnings stress, på at blive hurtigt færdig men også på at få en godbid, når hunden er færdig med at tisse eller prutte. Så ingen godbidder i "potte" træningen.

Frequently Asked Questions.

How old must the puppy be, to be able to participate in puppy teams?
- The dog can participate in our puppy team from the age of 8 weeks, if it has received its first vaccine from the breeder.

If my dog ​​is in heat, must it come to the training ground?
- Yes, you can take your dog to the training site even if it is in heat, however we really want to know that we must take some consideration for the male dogs, so please let us know before you come to training on tel .: 2811 3259 or by E-mail: rinashundeskole@gmail.com
Be aware, however, that if your dog is mute when in heat, it may not be suitable for training. But give us a call and we can guide you to the right decision.


May my son or daughter of 5 - 10 years be on the training ground?
- Yes, you can take your child to the training ground. However, your child must be well dressed for the weather because it is cold in the winter, so 60 minutes can be an exceedingly long time to stand still. They must also be aware that they must not disturb the other students and their dogs. But as instructors, we must do our part so that your child can participate in some of the exercises with your dog.


How many may we be in the training ground?

In order for the dog not to be too disturbing, we recommend that there is a maximum of 2 at a time.
So, if you are 4 in a family, then you can, take turns getting to the training ground with the dog.


How fast can I expect my dog ​​to be clean?
Training the dog to be clean can take a short or very long time, regardless of the different training methods.
It is not always about the way one is trained in relation to the dog.
Some dogs just find it easier to learn to get out and pee and poop, and this is in a way more natural for some dogs than others.
How can it be that it can take from 8 weeks and up to the next 2 years (for some dogs) well, that's the million questions.
But if you know that the dog is not sick, or have other physical challenges, then it is about consistently that every time you have:
Played with the dog
The dog has slept
The dog has eaten
Then the dog must go out.

When the dog then sits down, say "good dog" as soon as the dog sits down. Do not give treats in this form of exercise.
Why should the dog not have treats in the "Potty training"? Because you will disturb the dog if you give a treat before it settles,
and if you give it after, you risk that the dog will not finish properly, because there will be some expectation stress, on finishing quickly but also, getting a treat when the dog has finished peeing or pooping. So, no treats in the "pot" workout.