Forside | Nyheder | Ofte stillet spørgsmål | Rinashundeskole.dk | Kontakt | Find vej til træningspladsen | Find vej til Pop Up Træning | Betingelser | Betaling
Rinashundeskole.dk

English below.

Rinashundeskole.dk er en kombination af en lille butik med Acana og Orijen tørfoder, MUSH, til hunde og katte, en smule tilskud, og masser af godbidder, samt lidt træningsudstyr til træningspladsen og min mands vin forretning
vinhandel.dk som ligger i samme bygning.
* MUSH som er det rå kød med olier og urter tilføjet, så det stadig er et fuldfoder produkt.


Jeg er Karina, og er uddannet Dyrepasser i 2001, og hundetræner i 2014.
Som de fleste andre indenfor min branche, har jeg altid elsket arbejdet med dyr, og især hunde og katte.
Men igennem min uddannelse som dyrepasser, har jeg været rundt om mange forskellige dyr, fra de helt små gnavere til heste, og det har givet mig en god portion læring, om hvordan dyr arbejder forskelligt, men stadig er påvirket af indlærings lovene.


Af uddannelser udover Dyrepasser og Hundetræner har jeg også:
- Social og Sundheds uddannelse, hvor jeg har arbejdet med mennesker, på alle sociale plan.
- Coaching.
- Livredder
I min fritid elsker jeg at løbetræne med min hund, og tilmelder mig gerne løb, for at bibeholde motivationen for at komme ud, når vejret ikke viser sig på den gode side - Det er jo Danmark.


Med hensyn til hundetræningen, søger jeg hele tiden efter ny viden indenfor træning hvor man arbejder med hundens tillid og frie vilje, så man arbejder i et straffrit miljø, og opnår en hund der byder ind, og viser velvilje i træningen.
Dette er i mine øjne nemlig med til at få mere ud af sin hund og dermed kommer væk fra en ”robot” hund.
* En hund der ikke selv tilbyder noget ny adfærd, men kun gør hvad der bliver sagt.


Hundeskolen er kun knap 3 år gammel, og vi er på nuværende tidspunkt 8 fungerende instruktører, der underviser forskellige steder i Stor København.
Vi sætter en ære I at det skal være sjovt og lærerigt at arbejde og træne hunde.
Alle kan få den hund man ønsker sig hvis den bliver motiveret og trænet med fri vilje, og glæde.
Det er det vi er her for at hjælpe jer med at komme i mål med.
Men husk: En hund bliver aldrig for gammel til at lærer nye tricks, og hvis du spørger, skal vi nok hjælpe dig.


I forretningen hos Rinashundeskole.dk er der altid mulighed for en hygge sludder og trænings-tips over fryserne,
du kan ALTID spørge til en udfordring, som du står med.

Eller du kan booke en enetime med mig eller en instruktør.
Book en enetime med en instruktør


Vi vil glæde os til at byde jer velkommen i vores træningsunivers.
Asta            
Babette      
Henrik       
Isa               
Karina        
Pia               
Sarai           
Trine

Rinashundeskole.dk ved Prags Boulevard 49 B7 2300 København S
Find vej til Butikken - Rinashundeskole.dk

På Glædelig Gensyn i butikken.
Rinashundeskole.dk


Karina, Aslan den brogede hund, Daisy den sorte.

 Rinashundeskole.dk is a combination of a small shop with Acana and Orijen dry food, MUSH, for dogs and cats, a little supplement, and lots of treats, as well as some training equipment for the training site and my husband's wine store vinhandel.dk which is in the same building.
* MUSH which is the raw meat with oils and herbs added so that it is still a complete feed product.

I am Karina, and trained as a Pet sitter in 2001, and dog trainer in 2014.
Like most others in my industry, I have always loved working with animals, and especially dogs and cats.
But through my training as a pet sitter, I have been around many different animals, from the small rodents to horses, and it has given me a good portion of learning about how animals work differently but are still affected by the laws of learning.

Of educations besides, Animal Caretaker and Dog Trainer I also have:
- Social and Health education, where I have worked with people, at all social levels.
- Coaching.
- Lifeguard
In my free time I love to run with my dog, and I like to sign up for races, to maintain the motivation to get out when the weather does not turn out for the good - It is Denmark.

About dog training, I am constantly looking for new knowledge in training where you work with the dog's confidence and free will, so you work in a punitive environment, and achieve a dog that invites and shows goodwill in the training.
In my eyes, this helps to get more out of his dog and thus gets away from a "robot" dog.
* A dog that does not itself offer any new behavior, but only does what is said.

The dog school is only almost 3 years old, and we are currently 8 active instructors who teach in different places in Greater Copenhagen.
We take pride in the fact that it must be fun and educational to work and train dogs.
Everyone can get the dog they want if it is motivated and trained with free will and joy.
This is what we are here to help you reach your goal.

But remember: A dog never gets too old to learn new tricks, and if you ask, we will help you.

In the shop at Rinashundeskole.dk there is always the opportunity for a nice chat and training tips over the freezers,
you can ALWAYS ask for a challenge that you face.
Or you can book a one-hour class with me or an instructor.
Book a one-hour session with an instructor

We look forward to welcoming you to our training universe.

Asta
Babette
Henrik
Isa
Karina
Pia
Sarai
Trine
Rinashundeskole.dk at Prags Boulevard 49 B7 2300 Copenhagen S
Find your way to the Store - Rinashundeskole.dk

At Happy Reunion in the store.
Rinashundeskole.dk


Karina, Aslan the variegated dog, Daisy the black.