Forside | Præsentation af Instruktørerne | Ofte stillet spørgsmål | Nyheder | Kontakt | Find vej til træningspladsen | Betingelser | Betaling
Salgs-, Leverings- og Handelsbetingelse

English below.

Holdtræning

Ved tilmelding bekræfter du som hundens ejer at hunden er lovpligtig forsikret og hvalpen er påbegyndt sin vaccination.
Hunde med smitsomme sygdomme må ikke medtages på træningspladsen. Eks. kunne være: Kennelhost, Diarré, Giardia, Hjerte-Lungeorm. 
Højløbske tæver må godt medtages på træningspladsen - Dog efter aftale, ring på tlf.: 28113259 

Det er IKKE muligt at få tilbagebetaling:
Tilmelding er bindende!
Er der få dage til holdstart og du bliver forhindret til den første eller flere træningsgang(e) er der ingen refundering af beløbet
Er der få dage til holdstart, og du fortryder din tilmelding, er der ingen refundering af beløbet, da det ikke er muligt at få pladsen afsat.
Ved hunden eller menneskers, sygdom eller død refunderes der ikke betaling.

Det fulde beløb kan refunderes i tilfælde af:
Du fortryder senest 20 dage før opstart refunderes betaling – fratrukket adm. gebyr (250,- DKK af prisen).
At holdet aflyses.
Du har købt en hund og af en eller anden årsag ikke får hunden, men er tilmeldt til hold. Kan du få refunderet dine penge hvis det er mindst 20 dage før holdstart, – fratrukket adm. gebyr (250,- DKK af prisen).
I tilfælde af aflysning kan der tilbydes en erstatnings time.
Der kan alternativt, og hvis muligt, tilbydes plads på andet hold. 

Udfylder du betalingsformularen på hjemmesiden giver du samtidig Rinashundeskole.dk tilladelse til at sende dig nyheds mail ca. 1 gang om måneden.
Dog kan du til enhver en tid afmelde nyhedsbrevet igen, i den mail du modtager. Eller ved at sende en mail til karina@rinashundeskole.dk om at du ikke ønsker nyheds-mailen, så vil du blive fjernet inden for 2 – 3 arbejdsdage. (undtaget helligdage, der kan det tage op til 14 arbejdsdage)

Privat undervisning og/eller enetimer.
Prisen er for 60 minutter. 
Som Kursist hos Rinashundeskole.dk er prisen 795,- kr.
Har du deltaget på hold indenfor 12 måneder, er du kursist.
Pris for 3 x enetimer er 1800,- kr.
----------------------------------------------------------------------
Prisen er for 60 minutter. 
Ikke Kursist hos Rinashundeskole.dk er prisen 995,- kr.
Har du ikke været på hold i over 12 måneder, så er du ikke kursist.
Pris for 3 x enetimer er 2400,- kr.

5 km for ud og hjem - Gratis (på grund af de stigende priser for brændstof er prisen sat op for kørsel i bil)
5 - 10 km for ud og hjem - 75,- kr.
10 - 20 km for ud og hjem - 125,- kr.
20 - 30 km for ud og hjem - 175,- kr.
30 - 40 km for ud og hjem - 225,- kr.
40 - 50 km for ud og hjem - 275,- kr.

Er der parkerings afgift ved bopælen skal denne også indgå i den samlede pris.
Den totale pris, betales efter endt undervisning.

Aflysning af Privat undervisning og/eller enetimer, skal ske så hurtigt som muligt og senest 3 timer før den aftalte tid. 
Er vi først ankommet på adressen koster det Kørsel + Parkering og 150,00 kr. i omkostninger, for spildt tid.

Hundelufter uddannelsen for unge fra 10 til 15 år.
Ved betaling til Hundelufter uddannelsen er din tilmelding bindene og pengene refunderes ikke.
Skulle du vælge, at forlade uddannelsen undervejs i forløbet, refunderes pengene ikke.

Handelsbetingelser generelt.
Følgende betingelser er gældende når du handler med Rinashundeskole.dk
Nedenstående handelsbetingelser gælder al handel, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.
Alle priser er inkl. 25% moms. Vi tager forbehold for udsolgte varer, taste- og stavefejl, eventuelle prisændringer.

Alle priser i shoppen er i danske kroner (DKK) og er inklusiv dansk moms på 25%
Salgs- og leveringsbetingelser er gældende i henhold til den danske købelov.
Alle ordrer bekræftes automatisk pr. e-mail.
Hvis der betales med bankoverførsel er tilmeldingen først endelig, når beløbet er modtaget.
Hvis beløbet ikke er modtaget efter 8 dage, vil din bestilling blive betragtet som værende fortrudt, med mindre andet er aftalt.
Ved bankoverførsel bruges følgende oplysninger:
Danske Bank:
Reg.nr.:  3409
Konto.: 0011 044 472
MobilePay: 30877

Personlige oplysninger.
Ingen personlige oplysninger, der registreres på Rinashundeskole.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.
Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Rinashundeskole.dk

Pris og betaling:
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med stort set alle betalingskort, se listen i shoppen.
Alle priser i Rinashundeskole.dk - Netbutik - på Web-adressen www.rinashundeskole.dk - er inkl. Moms.

Links til yderligere information om handel på nettet:
www.dibs.dk - Dansk Internet Betalingssystem
www.forbrug.dk - Forbrugerstyrelsen
www.forbrug.dk/nethandel/ - Net handel helt sikkert
www.taenk.dk/ - Forbrugerrådet Tænk

Ring endelig hvis der er spørgsmål til Rinashundeskole.dk - Netbutik Tlf. 28113259 eller mail karina@rinashundeskole.dk

At handle hos os skal altid være en fornøjelse.

Velkommen til, som kursist eller kunde.
Venlig Hilsen hele Teamet hos Rinashundeskole
Prags Boulevard 49 B7
2300 København S
Tlf. 28113259

Rinashundeskole.dk – Træning der giver pote
Foder, Adfærd & Træning til Hunde og KatteTerms of Sale, Delivery and Trade

Team training by registering.
You as the dog's owner confirm that the dog is legally insured, and the puppy has begun its vaccination.
Dogs with infectious diseases must not be included in the training area. Ex. could be: Kennel Cough, Diarrhea, Giardia, Heart-Lungworm.
High-running female may well be included on the training site - However, by appointment, call tel.: 28113259


It is NOT possible to get a refund:
Registration is binding!
If there are few days for team start and you are prevented from the first or more training session(s), there is no refund of the amount
If there are a few days until the team starts and you regret your registration, there is no refund of the amount, as it is not possible to get the your place set aside.
In case of dog or human, illness or death, no refund will be given.

The full amount is refundable in case of:
You will regret payment no later than 20 days before start-up - less administrative fee (250,- DKK of the price).
That the team is canceled.
You have bought a dog and for some reason, you do not get the dog, but are registered for the team. You can get your money refunded if it is at least 20 days before team start, - less administrative fee (250,- DKK of the price).
In case of cancellation, a replacement hour can be offered.
Alternatively, and if possible, a place on another team can be offered.


If you fill out the payment form on the website, you also give Rinashundeskole.dk permission to send you news e-mail approx. Once a month.
However, you can unsubscribe from the newsletter again at any time in the email you receive. Or by sending an email to karina@rinashundeskole.dk stating that you do not want the news email, then you will be removed within 2-3 working days. (excluding public holidays, which can take up to 14 working days)

Private tuition and / or one-on-one lessons.

The price is for 60 minutes.
As a Student at Rinashundeskole.dk, the price is DKK 795.
If you have participated in a team within 12 months, you are a student.
Price for 3 x one-hour lessons is DKK 1800.
--------------------------------------------------------------------------------------
The price is for 60 minutes.
Not a student at Rinashundeskole.dk, the price is DKK 995.
If you have not been on a team for more than 12 months, then you are not a student.
Price for 3 x one-hour lessons is DKK 2400.

5 km for out and home - Free (because of the high prices for fuel, is the price raised)
5 - 10 km for out and home - DKK 75.
10 - 20 km for out and home - DKK 125.
20 - 30 km for out and home - DKK 175.
30 - 40 km for out and home - DKK 225.
40 - 50 km for out and home - DKK 275.

If there is a parking fee at the place of residence, this must also be included in the total price.
The total price paid after graduation.

Cancellation of Private tuition and / or one-hour lessons must be done as soon as possible and no later than 3 hours before the agreed time.
If we have first arrived at the address, it costs Driving + Parking and DKK 150.00 in costs, for wasted time.

Dog air training for young people from 10 to 15 years.
When paying for the Dog-Walker training, your registration is binding, and the money is not refundable.
Should you choose to leave the education during the course, the money will not be refunded.

Terms of trade in general.
The following conditions apply when you shop with Rinashundeskole.dk
The following trading conditions apply to all trading unless another written agreement has been entered.
All prices are incl. 25% VAT. We reserve the right to sell out items, typing and spelling errors, any price changes.
All prices in the shop are in Danish kroner (DKK) and include Danish VAT of 25%
Terms of sale and delivery apply in accordance with the Danish Purchase Act.
All orders are confirmed automatically per. e-mail.
If payment is made by bank transfer, the registration is not final until the amount has been received.
If the amount is not received after 8 days, your order will be considered regrettable, unless otherwise agreed.

The following information is used for bank transfer:
Danish bank:
Reg. No.: 3409
Account: 0011 044 472
MobilPay: 30877

Personal Information.
No personal information registered on Rinashundeskole.dk will at any time be transferred, sold, or made available to third parties.
All information is stored securely and is only available to trusted employees at Rinashundeskole.dk

Price and payment:
In this store you can order your goods online and pay with almost all payment cards, see list in the shop.
All prices in Rinashundeskole.dk - Online store - at the web address www.rinashundeskole.dk - are incl. VAT.

Links to more information on online trading:
www.dibs.dk - Danish Internet Payment System
www.forbrug.dk - The Danish Consumer Agency
www.forbrug.dk/nethandel/ - Net trade for sure
www.taenk.dk/ - The Consumer Council Think

Finally, call if there are questions to Rinashundeskole.dk - Online store Tel. 28113259 or email karina@rinashundeskole.dk

Shopping with us should always be a pleasure.
Welcome to, as a student or customer.

Kind Regards the Team at Rinashundeskole

Prags Boulevard 49 B7
2300 Copenhagen S
Tel. 28113259
Rinashundeskole.dk - Training that pays off
Food, Behavior & Training for Dogs and Cats